ยื่นขอรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial)

It looks like nothing was found at this location. Maybe try a search?