Vaccines

​วัคซีนสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ
(ไก่, เป็ด, หมู)

สำหรับการป้องกันโรคประสิทธิภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ใช้ในการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคระบาดสัตว์อันเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย

​Biological

Poultry Vaccine

*กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

*กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Swine Vaccine

*กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

*กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม