67/224 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
(+66) 2570 0545
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการประเมิน GDP (F-D3-93)

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณะสุข

เรื่อง ผลการพิจารณามาตรฐานการกระจายยาแผนปัจจุบันของสถานที่นำหรือสั่งจายยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

ด้วย บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรได้ยื่นคำขอให้พิจารณามาตรฐานการกระจายยาแผนปัจจุบันของสถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

สำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยา โดยกองยา ได้พิจารณาเอการหลักฐานซึ่งแสดงถึงมาตรฐานการกระจายยาแผนปัจจุบันแล้ว เห็นว่ามีมาตรฐานการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกระจายยา

เลขที่ สธ ๑๐๐๙/๒๑๘๙   วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.