กิจกรรมงาน มนต์ (ฟาร์ม) รักลูกทุ่ง มุ่งสู่แสนเต้า
กิจกรรมงาน มนต์ (ฟาร์ม) รักลูกทุ่งมุ่งสู่แสนเต้า

ภาพกิจกรรมงาน มนต์ (ฟาร์ม) รักลูกทุ่งมุ่งสู่แสนเต้า

วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อขอบคุณลูกค้าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ใช้สินค้าเมตาแคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  โดยมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมและศูนย์รับน้ำนมต่าง ๆ จำนวน 11 แห่ง และเจ้าหน้าที่ของแต่ละแห่งเข้าร่วมงาน 300 ท่าน

วันที่ 15/5/62 ณ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น จ.สระบุรี